Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Series

Books

In this series I will talk about my reading goals, the short lessons I learned from books. Or simply a book review.

Articles in this series

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh

Aug 3, 20222 min read 28 views

book review #1: Một góc nhìn rất khác về sự lãnh đạo · 📚 Tóm tắt sách Suốt hơn 15 năm, Robin Sharma đã thầm lặng chia sẻ với những công ty trong danh...

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Lời ngỏ, mục đích