Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Follow
Series

Books

In this series I will talk about my reading goals, the short lessons I learned from books. Or simply a book review.

Articles in this series

How we learn - Chúng ta học thế nào

Jan 4, 202318 min read 72 views

Benedict Carey · Lời mở đầu First thing first, mình có tạo mind-map để tiện cho các bạn theo dõi phần tóm tắt, bên cạnh đó, mình cũng sẽ trình bày phần...

How we learn - Chúng ta học thế nào
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Lời ngỏ, mục đích