Series

Technical

All technical knowledge i write in this articles

Articles in this series

[Basic knowledge][Internet] DNS là gì?
[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?
[Basic knowledge][Internet] Browsers hoạt động như thế nào?
[Basic knowledge][Internet] HTTP là gì?
[Basic knowledge][Internet] Internet hoạt động như thế nào?
[Basic knowledge][Internet] Lịch sử của internet