Github actions

Tản mạn về Github Actions

Github Actions là gì • Github action là 1 chức năng được Github công bố và giới thiệu vào năm 2018 tại hội nghị Universe, chức năng này giúp chúng ta đẩy mạnh quy trình phát triển phần mềm ngay trong r ...