Setup Nvm Node Yarn Npm

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

Chào các bạn, mình đây. Chúng ta sẽ cùng cài đặt node trên ubuntu 18. và 20. nhé Letttt go Chúng ta có thể sử dụng package mặc định của ubuntu để cài đặt node và npm luôn, nhưng ở đây mình sẽ dùng nvm ...