Vấn đề tăng CPU ở prod

Vấn đề tăng CPU ở prod

Today i learn #1

Mọi vấn đề đều xuất phát từ những thứ đơn giản nhất

Vấn đề gặp phải

Tại 1 web (giấu tên), prod báo về là bị CPU nhảy do chạy job => Điều tra nguyên nhân + hướng khắc phục

Các dữ kiện được cung cấp

 1. Về việc phát sinh nhảy CPU là sau ngày x, trước ngày x các tác vụ vẫn bình thường
 2. Phân tích log cho thấy slow-query ở 1 câu query Y => nhưng khi xử lý chạy câu query ở môi trường local không vấn đề gì cả
 3. Khi job của mình chạy, thì có các job khác cũng chạy đồng thời

Giải quyết vấn đề

Dự đoán ban đầu: Việc tăng CPU khả năng cao là do việc query vào database lâu => từ đó dẫn đến CPU tăng đột ngột, nhưng tại sao, lại chỉ sau ngày x mới bị hiện tượng này, mà không phải bị từ đầu??

Điều tra

 1. Từ (3) => thử cô lập tắt job của mình đi, xem còn có hiện tượng tăng CPU không => kết quả không còn tăng. Tương tự, thử tắc các job khác đi, giữ nguyên job của mình => thấy CPU vẫn tăng. Từ đó rút ra kết luận => Vấn đề xuất phát từ job của bên mình

 2. Kiểm tra coding tương ứng (xem có thay đổi gì không), thì chỉ có 1 sự thay đổi: Bỏ 1 chiếc index ở bảng xử lý (nhưng index đó đã không dùng nữa) => không có sự phát sinh coding ảnh hưởng tới phần logic, query mình xử lý ở job

  # (1, 2, 3, 4, 5) là dynamic, phụ thuộc vào một vài điều kiện khác - truy vấn lấy id ở bảng khác theo thời gian phù hợp
   ...
   a INNER JOIN b
    where b.column1 IN (1, 2, 3, 4, 5)
   ...
  
 3. Từ (1), (2) => Lấy lại câu query gây slow => để kiểm tra chi tiết

  • Explain => thì thấy bảng b đang sử dụng partrition => khả năng dẫn đến chậm => nhưng vì nếu chậm thì phải chậm từ đầu => nên khả năng này bỏ ra khỏi nguyên nhân chính

  • Debug từng dòng, từng column1 IN => thì thấy phát sinh hiện tượng, rất lâu ở 1 ID, nhưng ngoài ID đó thì chạy vẫn bình thường => dự đoán khả năng là do phát sinh vấn đề ở đây

 4. Kiểm tra lại điều kiện sinh ra (1, 2, 3, 4, 5) thì thấy phát sinh 1 bản ghi (bị chậm) mới được thay đổi điều kiện để có thể chạy job (tức là xuất hiện ở trong tệp column1 IN)

  => Kết luận: Bản thân câu query đã chậm rồi, nhưng vì việc lấy dữ liệu ban đầu chưa gặp phải column1 IN nào có dữ liệu lớn => do đó chưa phát sinh vấn đề, nhưng nếu có dữ liệu lớn vào => slow query ngay lập tức

 5. Kiểm tra lại kết luận, thật vậy, thử update lại điều kiện để không sinh ra ID lớn trong column1 IN => thì thấy job chạy bình thường, CPU không nhảy đột biến.

Kết: Chúng ta cần phải khoanh vùng vấn đề, sau đó từ từ loại bỏ các dữ kiện không hợp lý => Sau đó cuối cùng, chúng ta cần confirm lại kết quả điều tra 1 lượt, để khẳng định tính đúng đắn. (Cách khắc phục update sau)

Did you find this article valuable?

Support Hoàng Phạm ngọc by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!