Hoàng Phạm ngọc
Life style / Technical

Life style / Technical

Follow
How we learn - Chúng ta học thế nào

How we learn - Chúng ta học thế nào

[Trải nghiệm] Đơn giản là thư giãn

[Trải nghiệm] Đơn giản là thư giãn

[Basic knowledge][Internet] DNS là gì?

[Basic knowledge][Internet] DNS là gì?

[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?

[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?

[Basic knowledge][Internet] Browsers hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] Browsers hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] HTTP là gì?

[Basic knowledge][Internet] HTTP là gì?

[Basic knowledge][Internet] Internet hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] Internet hoạt động như thế nào?

[Basic knowledge][Internet] Lịch sử của internet

[Basic knowledge][Internet] Lịch sử của internet

First step of everything

First step of everything